DrakenBloed the Hydra

234 of 917
DrakenBloed
0% Happy
Owner
darexxis
Stolen
10 May 2016
11,813
Views
447 +1
Clicks
2,402
Feeds
Recent Feeders

Essence of Litsdnats
(Stage Frozen)
travel pet list


pet name ---------------travel ----------------- Freeze?


Clokroach ----- v -----

Cloveryant ----- v -----

KnufKnuf ----- v ----- last

GeldCoin ----- v ----- 2nd

microchipy ----- v ----- last

kattattafish ----- v -----

gordeldiery ----- v ----- last

_Dalahart5 ----- v -----

trtetete ----- v -----

WalkingPants ----- v ----- last

Drppallao ----- v ----- last

huyhuiyo ----- v -----

-Eartho ----- v -----

Eartha0103 ----- v ----- last

xeartha092i ----- v -----

EarthPlant ----- v ----- last

-12135 ----- v ----- last

Sealcrystal ----- v -----

2ndfroplet ----- v -----

CandleGans ----- v ----- last

Ganskowski ----- v -----

KerstGans ----- v -----

MidNightDragon ----- v -----

AkkDog ----- v -----

SweetGiraffe ----- v -----

SweetGiraffe2 ----- v ----- last

-45421221 ----- v -----

-77887755 ----- v ----- last

IJsbeertje ----- v ----- last

doggysnail ----- v ----- last

NiceTry ----- v ----- last

born9118 ----- v -----

Mascra_Levine ----- v ----- last

GumGum ----- v ----- last

rgdr ----- v -----

Hoddellia ----- v -----

ReleaseHorror ----- v -----

ITS_ALL_MINE ----- v ----- last

PumkinDragon ----- v ----- last

Aquablossom ----- v ----- last

Rocky_Candy ----- v ----- last

UnluckyLuck ----- v ----- ;ast

Piilosilla ----- v ----- last

KoraTora ----- v -----

Mac_Fly ----- v -----

Ilkggvg ----- v -----

CandyCruzer ----- v -----

-YAY ----- v -----

-YAY2 ----- v -----

-yay3 ----- v ----- last

_1for_Xenni ----- v -----

GroeneAdder ----- v -----

Sir_LionHead ----- v -----

Pod_Ghost ----- v -----

11-04-2018 ----- v -----

14-04-2018 ----- v ----- last

Ifgdchhv ----- v -----

Jeffcoat ----- v ----- last

Vfddfsgv ----- v -----

Xtfcyfg ----- v -----

-111122242 ----- v ----- last

LadyBat ----- v ----- last

NyanCatt ----- v ----- last

Nyankina ----- v -----

Omap--- ----- v -----

konijntje ----- v -----

papagaai ----- v ----- last

PeacockFlower ----- v -----

02-01-2019-0 ----- v -----

Hfygdusg ----- v -----

srtyr ----- v ----- last

Olivia_P ----- v ----- last

Pinytura ----- v ----- last

uftpintura08 ----- v -----

uftpintura09 ----- v -----

Pipap ----- Pipared stage 2 Nocturnal ----- 1st

Therris ----- Lost In The Red Fields ----- 2nd

toucany ----- The Green Light ----- last

CrystalBaty ----- v -----

352018 ----- v -----

Edward_Black ----- v ----- last

Want_a_Apple ----- v ----- last

Qamarat0103 ----- v -----

Dragonflyer ----- v -----

Dragonflys ----- v ----- last

Hhhggg ----- v -----

SnowflakeEel ----- v -----

Sealla ----- v -----

Sealllio ----- v ----- last

Truffel ----- v ----- 2nd

shengxaio ----- v ----- last

rissid ----- v ----- last

112223315 ----- v ----- last

-Igneel ----- v -----

31Year_Gavin ----- v -----

-ChocoBunBun ----- v -----

Inkey ----- v -----

ReleaseStatink ----- v -----

Statink0101 ----- v ----- last

1stDaySaegga ----- v -----

545745787 ----- v ----- last

NatsuMander ----- v ----- last

574e6ty ----- v -----

876864745 ----- v -----

IceSwan ----- v ----- last

SwanyIce ----- v -----

UFTSweeto ----- v ----- last

XmasTea ----- v ----- last

RobotBunBun ----- v ----- 2nd

Xenitid ----- v -----

Turtgo ----- v ----- last

CornKey ----- v -----

-UnuSith-F ----- v -----

Darth_Sithy ----- v -----

Valenhorse ----- v -----

-45454545111 ----- v ----- last

vestie ----- v ----- last

FireDemonBat ----- v -----

Kuntur ----- v -----

Wallyrus ----- v -----

NightBirdy ----- v -----

nightwingy ----- v ----- last

_flam ----- v ----- last

MaskFeline ----- v -----

HappyFaceEater ----- v ----- last

-Yogurt- ----- v -----

TradeYverosa ----- v -----

UFTYverosa3 ----- v ----- last

_2for_xenni ----- v -----

About Hydra Eggs

This egg was created in celebration of 500 species at Egg Cave.

About the Hydra Creature

Nobody knows how this species is able to do this... but, as it evolves, it is able to morph into other forms and mimic other species' characteristics.

The baby stage of this creature is a Yazan, with two heads sticking out of its side. The teen stage of this creature is a Mo intertwined with a Diablos. Legend has it that these two creatures keep each other in balance and are in a perpetual battle with one another.

Finally, the adult form is a combined creature that mimics the Moxel, Nym, and Adarna.